ANBI informatie 2022

Algemene gegevens
Statutaire naam: EHBO-Santpoort, gevestigd in de gemeente Velsen
Emailadres:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK  :  40595404
RSIN:  8071.04.024

Bestuurssamenstelling

Voorzitter     Mw. J.M. van der Horst
Secretaris   Mw. T. Rozemeijer
Penningmeester   Dr.ir. W.R. Beukenkamp
Coördinator postenwerk  Vacature
5e bestuurslid Vacature


Activiteiten 2022-2023

We hebben dit seizoen weer gewoon de lessen kunnen geven. 
Er is een herhalingsles geweest van de reanimatie voor niet leden.
Het verlenen van de eerste hulp ondersteuning bij diverse verenigingen is goed verlopen.

Inleiding
EHBO Santpoort wil krachtens haar statutaire doelstellingen een bijdrage leveren aan de bevordering van de Eerste Hulpverlening, alsmede het ontwikkelen van leermiddelen en het verzorgen van opleidingen op het gebied van de Eerste Hulpverlening, een en ander in de ruimste zins des woords. 

Werkzaamheden van EHBO Santpoort
De kernactiviteiten van EHBO Santpoort zijn vastgelegd in artikel 2 van haar statuten, als volgt.

  1. 1. Het organiseren van cursussen gericht op het verlenen van Eerste hulp bij ongelukken;
  2. 2. Het ontwikkelen van leermiddelen ten behoeve van het onder 1 genoemde doel;
  3. 3. Het verlenen van Eerste Hulp ondersteuning bij vrijwilligersactiviteiten en bijzondere evenementen.

Financiën
De belangrijkste financieringsbron voor de nascholingsactiviteiten wordt gevormd door de contributies van de leden. In principe moet het niveau van deze contributies zodanig zijn, dat het onderhouden van de vereniging, hieruit voldaan kan worden.

De basisopleiding Eerste Hulp wordt bekostigd via het innen van cursusgelden. Deze cursusgelden moeten voldoende zijn voor het dekken van alle kosten verbonden aan deze basisopleiding, inclusief examengelden, registratiekosten en dergelijke. 

Donaties en dergelijke worden gebruikt om reservefondsen op te bouwen ten behoeve van het opleiden van docenten en Lotus, de aanschaf van leermiddelen, het organiseren van evenementen en de aanschaf van grootschalige materialen ten behoeve van de Eerste hulp ondersteuning bij evenementen.

Beloningenbeleid
EHBO Santpoort keert geen salarissen of daarmee gelijk te stellen honoreringen uit aan leden die binnen EHBO Santpoort actief zijn. Wel komt men in aanmerking voor een vergoeding van gemaakte onkosten.

Kwaliteitsbeleid
Het bestuur van EHBO Santpoort heeft een kwaliteitsbeleid geformuleerd, waarbij zij streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van haar opleidingen tegen zo min mogelijke kosten. De opleidingen van EHBO Santpoort zouden daarbij zo snel mogelijk toonaangevend moeten worden in hun soort. In ieder geval zal het bestuur van EHBO Santpoort al haar opleidingen kwalitatief bewaken (d.m.v. effectiviteitmetingen en evaluaties). 

EHBO Santpoort onderschrijft daarbij het kwaliteitsbeleid zoals dat is geformuleerd door certificerende instellingen als Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad, met dien verstande dat EHBO Santpoort deze ziet als minimum eisen, waarbij een hoger kwaliteitsniveau in veel gevallen mogelijk is. EHBO Santpoort zal dan ook actief streven om naar dat hogere niveau toe te groeien.

Financiële verantwoording 

Exploitatie 2022-2023          Balans per 30 juni 2023  

Baten   Activa  
Contributies €     4.380 Vlottende activa €    3.4241
Cursussen €        600 Debiteuren €         143
Verkopen €        272 Vaste activa €           10
Donaties & rente €      3.451 Totaal activa €    3.4394
Totaal baten €     8.703  

 

Lasten   Passiva  
Verenigingskosten €     5.630 Eigen vermogen €     8.222
Cursuskosten €          99 Crediteuren €           0
Inkopen €        468 Reserveringen €    2.6712
Dotaties €     1.500 Totaal Passiva €   3.4394
Kosten postenwerk €        888   
Batig saldo €        118   
Totaal lasten €     8.703